Általános szerződési feltételek

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Galagonya utca 18. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11; elérhetőségek: web: www.gege.hu , email.: info@gege.hu telefon: +3634-522-700) (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Igénybe vevő:

 

Az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, azaz a potenciális vásárlók.

 

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás:

Elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá. A szolgáltató által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdése alapján regisztrált, illetve a kitölthető formanyomtatványt, valamint e-mailben ajánlatot kérő igénybe vevők részére elérhetővé teszi az alábbi weboldalakon szereplő termékek megvásárlását: www.gege.hu, www.arnyekolok.eu, www.rendezvenysator.com, www.jarmuponyva.hu, www.takaroponyvak.hu, www.targoncaponyva.hu, www.reklamfeliratozas.eu, www.teraszarnyekolas.hu, www.teraszok.hu, www.raktarsator.info, www.gegewebshop.hu, www.intenda.hu, www.intenda.eu, www.mobilraktarozas.hu, www.peddyshield.eu, www.terraces.eu, www.webshop-teraszok.hu

Általános szerződési feltétel:

Az a szerződési feltétel, amelyet a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. Az általános szerződési feltétel azzal válik a szerződés részévé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései alapján az általános szerződési feltéteket oly módon teszi hozzáférhetővé, hogy azokat az igénybe vevő másik fél képes legyen tárolni és előhívni. A Szolgáltató a fentiek érvényesülése érdekében biztosítja az ÁSZF külön fájlformátumban („pdf” vagy „doc”) való számítógépére történő letölthetőségét.

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a fent felsorolt weboldalakon található elektronikus áruházban vagy a weboldalakon keresztül történt ajánlatkérés útján történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre és amelyben az igénybe vevő annak elfogadásáról írásban rendelkezik. A weboldalakon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(Ektv) szabályozza, azzal, hogy jelen ÁSZF kiterjed a kizárólag elektronikus levelezés útján történő szerződéskötésre is, továbbá alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

 

www.gege.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton a fenti weboldalakon keresztül webshopban vagy nyomtatvány alapján leadott megrendeléssel, továbbá elektronikus levelezés útján megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Ügyfélszolgálat: +36-34-522-700
Ügyfélszolgálat helye: 2800 Tatabánya, Galagonya utca18.

Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: H-P 7:30-15:00
Telefon: +36-34-522-700
Internet cím: www.gege.hu
E-mail: info@gege.hu 

2. Regisztráció és Megrendelés

Az Ügyfél megrendelését a weboldalon keresztül a regisztrációs űrlap kitöltésével, a felsorolt honlapokon szereplő formanyomtatvány kitöltésével és elküldésével, vagy emailben teheti meg. A regisztrációnál az Ügyfélnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, mely adatokat az email-ben történő megrendelésnél is meg kell adnia, melyek a következők: név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, használt nyelv, a szolgáltató mely weboldalát látogatta meg, van-e hírlevél igénye.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A weboldalon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. Az adásvételi szerződés akkor lép érvénybe, ha azt a szolgáltató elektronikusan visszaigazolja. A szállító fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén a megrendeléstől az adásvételig számított időközben bekövetkezett 3%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, illetve a beszállítói által közölt árváltozásokat áraiban érvényesítse. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb azonban a meghatározott készlet erejéig, azaz kimerüléséig tart.

Az Ügyfél csak a jelen ÁSZF és annak kiegészítését képező Adatvédelmi Tájékoztató teljes ismeretében jogosult regisztrálni, mely dokumentumok megismerését és elfogadását a regisztráció vagy ajánlatkérés során a weboldalon megjelenített checkbox-ban elhelyezett pipával jelez, továbbá elektronikus levelezés útján a Szolgáltató felhívására írásban nyilatkozik róla. A regisztráció, a megrendelés – ekként a szerződéskötés -, valamint a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

Az igénybe vevő regisztrációjának vagy ajánlatkérésnek kitöltésével, illetve emailben tett nyilatkozatának, annak visszaigazolását követően, a felek közti jogviszony létrejön, és az igénybe vevő kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató az igénybe vevő regisztrációjának, megrendelésnek megérkezését követően köteles azt elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 2 munkanapon belül az igénybe vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató által tett ajánlat, illetve az igénybe vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

A regisztrációhoz vagy formanyomtatványos megrendeléshez kötött szolgáltatás útján létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az elektronikus levelezés útján létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató valamennyi szerződést iktatja, és öt évre archiválja, a jogosult számára hozzáférhetővé teszi.

Az igénybe vevő a regisztráció, illetve a megrendelés során a saját, valós aktuális adatait köteles megadni. A megadott adatok sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmazhatnak jogsértő információt, nem sérthetik harmadik fél jogát vagy jogos érdekét. A Szolgáltatót az igénybe vevő által a fenti tilalom ellenére bekövetkezett jogsértés esetén felelősség nem terheli.

 1. Adatmódosítás

 

A Szolgáltatót az igénybe vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az igénybe vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

Az előforduló hibás adatokat az igénybe vevő a Szolgáltatónak megküldött elektronikus levelében foglalt kérelmére 2 munkanapon belül bármikor szabadon kijavíthatja, módosíthatja, aktualizálhatja. A bevitt adatokat a szolgáltató számítógépes automatizmusa nem ellenőrzi. A Szolgáltató az általa észlelt hibás adatokról a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti az igénybe vevőt a hibás adat kijavításának lehetséges módjáról való tájékoztatással, melynek elfogadásáról az igénybe vevő a regisztrációs adatainak módosításával tehet eleget. Amennyiben az igénybe vevő a hibás adatot a Szolgáltató felhívását követő 5 munkanapon belül nem javítja ki, Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani és az igénybe vevő regisztrációját törölni. A Szolgáltató a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat az igénybe vevővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti.

 

A Szolgáltató megtagadhatja a regisztrációt és a megrendelést vagy a szolgáltatás nyújtását felfüggesztheti, ha az igénybe vevő súlyosan mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyéb szerződés rendelkezését, vagy ha igénybe vevő magatartása jogszabályba vagy hatósági rendelkezésbe ütközik, vagy azt nem rendeltetésszerűen gyakorolja.

 

A Szolgáltató törekszik az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságára, azonban a nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

 1. Szállítási és Fizetési feltételek

Az ügyfél választása szerint a megrendelt terméket előre egyeztetett időpontban átveheti a Szolgáltató üzletében vagy kérheti annak kiszállítását, mely ingyenesen igénybe vehető Magyarország területén

Szolgáltató vagy megbízottja által történő áruszállítás esetén az Ügyfél köteles a lerakodáshoz megfelelő lerakóhely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. Amennyiben az Ügyfél nem kér szállítást, de a megrendelt terméket a Szolgáltató értesítéstől számított 8 napon belül nem szállítja el, abban az esetben a Szolgáltató napi 1.000,-Ft + Áfa azaz ezer forint plusz áfa tárolási díjra jogosult.

Ha egy Ügyféltől a megrendelt termék kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód.

Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul.

A Szolgáltató az értékesítésről az Ügyfél részére számlát állít ki. A Szolgáltató abban az esetben, amikor a Vevő az áru ellenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki, az általa kiállított számlát a termékkel együtt, vagy külön könyvelt postai küldemény formájában küldi meg. A Szolgáltató a számlával kapcsolatos reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban fogad el. A számla teljesítési időpontjának átutalás esetén a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru szállítónak történő átadásától számított 2 munkanap.

A Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelembe esés napjától számított évi 25%.

 

Az Ügyfél fizetési késedelme esetén köteles a késedelmi kamaton túl a Szolgáltatónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére is alábbiak szerint:

 

 1. a)   minden eredménytelen 15 napos határidővel tűzött írásbeli felszólítást követően a fizetési behajtásra kiadott követelés ügyvédi nem peres eljárás munkadíját, melynek mértéke a követelés 10% összege, de minimum 31.750,-Ft.
 2. b)   valamennyi a behajtás során felmerült további igazolható költséget

 

A vállalkozásnak minősülő Ügyfél fizetési késedelme esetén minden esetben köteles a késedelembe esés után negyven euró összegnek megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget is a Szolgáltatónak megfizetni, mely a követelés behajtással felmerült egyéb költségbe beszámít.

 1. A fogyasztót megillető elállás/felmondás

A Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja szerint a fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján (mintatájékoztató alapján):

Az igénybe vevő fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

 

Az elállási határidő

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
 • több termék adásvételekor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:

Postai cím: Gege Hungary Kft, 2800 Tatabánya, Galagonya utca 18.

Telefon/fax: 34/522-722                        Email: info@gege.hu                

Cégjegyzékszám: 11-09-014638            Adószám: 14548961-2-11

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, melyet beérkezését követően a Szolgáltató azt e-mailben igazolja vissza.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha az fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató jogosult visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha az fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át, köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

Távollévők között kötött szerződés esetében, ha az Ügyfél nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: a termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 100.000 Ft.

Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: A terméket a szolgáltató saját költségén maga fuvarozza vissza.

A szolgáltató csak hibátlan, sérülés, és használati nyomoktól mentes, hiánytalan tartozékokkal és csomagolással rendelkező terméket vesz vissza, melyről a fogyasztó az elállás közlésekor nyilatkozni köteles.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha az fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli megillető elállási, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jogát:

-  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

-  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

-  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak;

-  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

-  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett kérésére keresi fel az Ügyfelet sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta  (a fogyasztó a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén tölti ki és juttatja vissza)

Címzett: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:     ………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:                                        ………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:                                        ………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása:                                    ………………………………………………………

Kelt: ……………………………………………………….

 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Kellékszavatosság

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján)

Az igénybe vevő a Szolgáltató teljesítése esetén a vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az igénybe vevő - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül azigénybe vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az igénybe vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az igénybe vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 Az igénybe vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, de a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait azigénybe vevő már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Az igénybe vevő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az igénybe vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az az igénybe vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén az igénybe vevő - választása szerint – kellékszavatosság iránti jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként az igénybe vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az igénybe vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét az igénybe vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az igénybe vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az igénybe vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a külön mellékelt Garancialevél és Ptk. 6:181 § alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az igénybe vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Panaszkezelés

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, melynek másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszosnak.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet Szolgáltató legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el, melyet a panaszossal közöl.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza a panaszos nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panaszának részletes leírását, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a Szolgáltató nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges), a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

Amennyiben a Szolgáltató elutasítja a panaszt, úgy szükséges a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni a panaszost.

 

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 1. Biztonság és Adatvédelem

A jelen tájékoztatóban nevezett webáruházak és weblapok biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban az igénybe vevőnek javasolt a szükséges számítógépes biztonsági intézkedések megtétele: vírus és spyware védelmi szoftverek telepítése friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítései telepítése. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 1. Záró rendelkezések

 

Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy nem tehet sem a Szolgáltatóra, sem annak termékeire, szolgáltatásaira, a képviseletében eljáró személyekre, szerződött partnereire becsületüket, méltóságukat, vagy üzleti érdekeiket sértő megjegyzést.

 

A jelen ÁSZF-ben felsorolt weblapok és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom részét, vagy egészét – a szabad felhasználás körét kivéve – felhasználni, (átruházni; kinyomtatni; lementeni; hivatkozni; terjeszteni); kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet. A tartalmak bármely részletének felhasználásával, a felhasználó elfogadja az általános szerződési feltételeket rendelkezéseit.

 

Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót ért fenti tiltott felhasználásból vagy jó hírneve, üzleti érdeke ellen felmerült jogsértés esetén – annak megállapítása esetén - a Szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű kötbérre jogosult és azzal egyidejűleg érvényesítheti kötbérigényét meghaladóan felmerült kárát is.

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton megegyezéssel kívánják orvosolni, amennyiben az nem lehetséges kikötik a magyar joghatóságot, és hatáskörtől függően a Tatabányai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítást köteles az érintett weblapokon a módosítást megelőző legalább 15 nappal közzétenni. A módosítás a közzétételt követő leghamarabb 15. napon lép hatályba, ha arról az ÁSZF egyéb módon nem rendelkezik.

 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Hatályos: 2016.02.20-től.